Yasal Kurallar ve KVKK

  1. DOĞA İLERİ TEKNOLOJİ A.Ş KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

     

    Aşağıda kişisel verilerinizin DOĞA İLERİ TEKNOLOJİ A.Ş tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır. 

     

  2. a) Veri Sorumlusu Hakkında 

 

Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Doğa İleri Teknoloji A.Ş  faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, İnternet siteleri, Doğa İleri Teknoloji A.Ş  temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir. 

e) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız

 

 

 

Kişisel verileriniz, Doğa İleri Teknoloji A.Ş  ve iştirakleriyle, Doğa İleri Teknoloji A.Ş  hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, müşterileriyle, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir. 

Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: Doğa İleri Teknoloji A.Ş  ya da Doğa İleri Teknoloji A.Ş  iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Doğa İleri Teknoloji A.Ş  ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. 

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 

d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

 

 

 

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Doğa İleri Teknoloji A.Ş ya da Doğa İleri Teknoloji A.Ş  iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması,  ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

 

c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması 

 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Doğa İleri Teknoloji A.Ş  tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Doğa İleri Teknoloji A.Ş veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

 

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Borusan Sanat, tarafınıza ait kişisel verileri; Borusan Sanat tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, hukuksal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, talep veya başvurularınızın değerlendirilmesi ve işleme alınması, iş sürekliliğinin sağlanması, ödemelerimin gerçekleştirilmesi, sözleşme ilişkilerinin yönetimi, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, organizasyon, konser, toplantı, davet, etkinlik gibi aktivitelerin ve programların planlanması ve icrası, gerekli ulaşım konaklama hazırlıklılarının gerçekleştirilmesi ve tamamlanması, üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanakların sağlanması,sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, size özel kampanyalar, promosyonlar planlanması ve icrası, Borusan Sanat tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak ve yeni hizmetler geliştirebilmek için analiz ve denetim yapılabilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması gibi amaçlarla işleyebilmektedir.